Care-Team är certifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004.

Kvalitetspolicy

 

Vår definition på kvalitet är hur väl vi lyckas tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov av säker och tillgänglig vård. Vår vision är att leda vägen i svensk sjukvård.

 

Kvalitet kommer främst

 

 • Kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare
 • Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling
 • Att vara transparenta med att våra kvalitetsresultat stimulerar till ständig förbättring

 

Kvalitetsorganisationen

 

 • VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete. Till stöd finns på central nivå kvalitetschef, utvecklingschef och medicinsk direktör, med övergripande ansvar för att verksamhetsledningssystemet tillämpas och utvecklas.
 • Varje linjechef har ett delegerat kvalitetsansvar för sin verksamhet. Till deras stöd finns medicinskt ansvarig och kvalitetschef på regional nivå och på enhetsnivå finns lokala kvalitets- och miljökoordinatorer.

 

Verksamhetssystem

 

 • Våra åtagande styrs och följs upp i verksamhetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.
 • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt i verksamhetsledningssystemet samt genom ständigt förbättringsarbete.

Principer för kvalitetsarbetet

 

 • Vi ska etablera ett öppet och lärande företagsklimat där säkerhet för kunder och medarbetare har hög prioritet.
 • Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, minska vårdskador och snabbt upptäcka förbättringsområden.
 • Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra vård- och verksamhetsmässiga processor för att uppnå maximal kundnytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö.
 • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar:
  Personlig
  Engagerad
  Professionell

 

Alla medarbetare ska:

 

 • Förstå sin roll i det dagliga arbetet med att skapa kvalitetsresultat
 • Ta aktivt ansvar i det ständiga förbättringsarbetet genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten.
 • Förstå hur de personligen kan bidra till att de övergripande företagsmålen uppnås

 

Alla chefer och ledare ska vara förebilder och visa tydligt engagemang för kvalitet genom att:

 

 • Sätta tydliga mätbara mål som regelbundet följs upp
 • Beslut ska baseras på fakta, en helhetssyn på verksamheten och långsiktig hållbarhet.
 • Utveckla medarbetarnas kompetens och ge medarbetarna förutsättningar att uppnå sina mål.

Certifikat för ISO 9001:2008 och 14001:2004

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.

 

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.